Vyšší odborná škola

 • Nové termíny přijímacího řízení 2022/23 - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ

  05.08.2022 - 13:00

  Obor vzdělání: PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (Kód: 75-31-N/..)

  DENNÍ STUDIUM - 30. srpna 2022 od 9:00 hod. BEZ PÍSEMNÝCH TESTŮ - osobní účast na přijímacím řízení nutná (přihlášky do 17. 8. 2022) 

  Kvalifikace: učitel/ka MŠ, vychovatel/ka, pedagogo volného času a asitent pedagoga za pouhé 3 roky studia!!! Titul DiS. - diplomovaný specialista.

  Vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika (Kód: 75-31-N/03)

  Zaměření:

  Speciální pedagogika
  Předškolní pedagogika
  Pedagogika volného času

  Termíny podání přihlášky do:

  31. května 2022 - 1. kolo

  17. srpna 2022 - 2. kolo (pokud počet uchazečů nebude dostačující)

  září - říjen 2022 - 3. kolo (pokud počet uchazečů nebude dostačující)

  Termíny přijímacího řízení

  1. kolo - 16. června 2022 BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - BEZ PÍSEMNÝCH TESTŮ (osobní účast na přijímacím řízení nutná)

  2. kolo - 30. srpna 2022 (pokud počet uchazečů nebude dostačující)
  3. kolo - průběžně od 1. září do 31. řijna 2022 (pokud počet uchazečů nebude dostačující)


  Dálkové studium

  Zaměření:
   

  Speciální pedagogika
  Předškolní pedagogika

  Termíny podání přihlášky do:

  31. května 2022 

  2. kolo - přihlášky do 7. 9. 2022 (přijímací zkoušky dne 13. 9. 2022 v 8:30 hod. - PÍSEMNÉ TESTY)

  Termíny přijímacího řízení

  23. června 2022 - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (záložka: Ukázky testů)

  2. kolo - přijímací řízení dne 13. 9. 2022 v 8:30 hod - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - OSOBNOSTNÍ PSYCHOLOGICKÝ TEST A TEST Z CIZÍHO JAZYKA (ukázky testů - web školy)

 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ

  01.01.2022 - 12:18

  Pátek 8. 4. 2022 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA VOŠP - učebna č. 43 v přízemí školy (vchod z Komenského náměstí - naproti Mountfieldu)

  Informace o studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a prohlídka školy - od 10:00, od 12:00, od 14:00 a od 16:00 hodin:...

 • INFORMACE KE STUDIU NA VOŠ

  09.09.2021 - 11:40
  Budova pedagogické školy

  Jednotlivé kroky, které musíš udělat před přijetím na VOŠku
  na obor vzdělávání Předškolní a mimoškolní pedagogika* :

  KROK / VYBER SI ZAMĚŘENÍ KROK / VYBER SI FORMU STUDIA KROK / VYPLŇ SI PŘIHLÁŠKU...
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLU PEDAGOGICKOU LITOMYŠL

  31.03.2021 - 10:59

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ - 8. 4. 2022

  Informace o studiu na VOŠP a prohlídka školy v 10:00 hod., 12:00 hod., 14:00 hod., 16:00 hod.

  Všechny zájemce, uchazeče o studium,...

 • Odborná kvalifikace studentů VOŠP oboru vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika

  23.11.2015 - 17:10
  Odborná kvalifikace absolventů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

 • Vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika

  30.09.2013 - 00:00

  kód: 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika

  Tento vzdělávací program připravuje studenty pro samostatnou pedagogickou činnost s dětmi předškolního věku, pro zabezpečování zájmové a rekreační činnosti dětí školního věku, mládeže a dospělých a pro samostatnou výchovně vzdělávací práci s dětmi, popř. i s dospělými se speciálními vzdělávacími potřebami.

   

  Zaměření:               

  1. Speciální pedagogika
  2. Předškolní pedagogika
  3. Pedagogika volného času

  (Uchazeč uvede na přihlášku ke studiu název studijního oboru a  zaměření.)

   

  Délka studia:          

                  3 roky denní studium
                  4 roky dálkové studium

                  

  Dosažený stupeň vzdělání:   vyšší odborné

   

  Způsob ukončení studia:  absolutoriem

  Absolvent získá vysvědčení o absolutoriu a diplom s právem používat titul DiS. (diplomovaný specialista)
   
  Předpoklady pro přijetí studenta ke studiu:

  Ke studiu jsou přijímáni studenti, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšně absolvovali přijímací řízení. Při nižším počtu uchazečů bude příjímací řízení zjednodušeno.

   

  Možnosti uplatnění:

   

   Absolventi najdou uplatnění podle získaného zaměření ve třech typech vzdělávacích zařízení:

   

  Zaměření  speciální pedagogika

              Absolvent najde uplatnění jako:

  • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, určených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních,
  • pedagog volného času  nebo vychovatel/ka ve školách a školských zařízeních s integrovanými třídami či skupinami,
  • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve zdravotnických či sociálních zařízeních, ozdravovnách, léčebnách apod.
  • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v mateřských školách anebo třídách, které jsou zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka ve třídách mateřské školy s integrovanými dětmi,
  • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v předškolních zařízeních s alternativním programem,
  • pedagog volného času v centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí předškolního, školního věku a dospělých,
  • asistent/ka pedagoga ve třídách mateřské školy, ZŠ, základní školy speciální a praktické.


  Zaměření předškolní pedagogika

           Absolvent najde uplatnění jako:

  • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v mateřských školách nebo ve třídách mateřské školy,
  • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v mateřských školách nebo ve třídách mateřské školy s integrovanými dětmi,
  • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v předškolních zařízeních s alternativním programem, např. MŠ Začít spolu, Waldorfská mateřská škola, Zdravá škola, MŠ Marie Montessori, Jenská škola aj. …,
  • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, např. školní družina, školní klub, domov mládeže, dětské domovy různého typu…,
  • pedagog volného času nebo vychovatel/ka v centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí předškolního, školního věku a dospělých,
  • pedagog volného času ve střediscích volného času,
  • asistent pedagoga ve třídách mateřské školy a základní školy.

   Zaměření pedagogika volného času
          Absolvent najde uplatnění jako:
  • pedagog volného času  nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, např. školní družina, školní klub, domov mládeže, dětské domovy různého typu…,
  • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních a volnočasových zařízeních,
  • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních a volnočasových zařízeních s integrovanými dětmi,
  • pedagog volného času ve  střediscích volného času pro zájmové aktivity v oblasti tělovývhovné nebo hudební nebo výtvarné nebo dramatické,
  • pedagog volného času v  centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí, dospělých a seniorů,
  • asistent pedagoga ve třídách základní školy.

   

   

  Organizace výuky

   

   

   
  Organizace studia se řídí platnými právními předpisy (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 470/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, zákon č. 179/2006 Sb., o věřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
   

  Vyučování je rozloženo rovnoměrně do dvou období školního roku:

   
  1. zimní období má 16  týdnů výuky, 3 týdny pro klasifikaci
  2. letní období má 14 – l6 týdnů výuky a 3 týdny pro klasifikaci
   
   

  Dálkové studium má cca 22 konzultací (tj. 200 hod.) za školní rok a dvakrát 3 týdny pro klasifikaci.  Konzultace probíhají jeden stejný pracovní den v týdnu s výukou 9ti hodin zpravidla třikrát za měsíc.

   

  Vzdělávací program má modulový charakter. Studenti musí zvládnout všechny moduly předepsané pro dané studijní zaměření a ročník a musí v nich dosáhnout stanovených výsledků určeným způsobem klasifikace (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška).

   

  Učební plán vymezuje základní strukturu učiva a jeho proporce. V průběhu studia absolvují všichni studenti povinně plavecký, lyžařský a sportovně turistický kurz, pedagogickou a oborovou praxi a exkurze ve výchovně vzdělávacích zařízeních. Studenti požadující uvolnění z tělovýchovných kurzů ze zdravortních důvodů by měli studovat zaměření Speciální pedagogika.

   

  Školné

  3.000,- Kč ročně - ředitel školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50% (ZTP, domácnost s nízkými příjmy nebo průměr 1,25 za minulý školní rok, pokud student předloží žádost do 15.10. nebo do 15.2.)

  Vnější evaluace školy

   

  O studium na VOŠP  je každoročně velký zájem. Studium ukončila již řada absolventů, jejichž uplatnění na trhu práce je podle vyjádření úřadů práce velmi vysoké.