Vyšší odborná škola

 • Přijímací řízení VOŠP

  21.05.2019 - 13:00

  Obor vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika (Kód: 75-31-N/..)

  Vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika (Kód: 75-31-N/03)

  Denní studium

  Zaměření:

   
  Speciální pedagogika
  Předškolní pedagogika
  Pedagogika volného času
  Termíny podání přihlášky do:

   

  7. června 2019 (1. kolo)
  19. srpna 2019 (2. kolo)

  do 31. 10. 2019

  Termíny přijímacího řízení

   

  1. kolo - 13. června 2019    BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
  2. kolo - 29. srpna 2019    BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
   

  další kola: do 30. 9. a do 31. 10. 2019     BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

  PRŮBĚŽNÉ PŘIJÍMÁNÍ STUDENTŮ DENNÍHO STUDIA DO 31. 10. 2019


  Dálkové studium

  Zaměření:
   

  Speciální pedagogika
  Předškolní pedagogika
  Pedagogika volného času

  Termíny podání přihlášky do:

  7. června 2019 

  Termíny přijímacího řízení

  20. června 2019 - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Další kola budou upřesněna na webových stránkách, pokud počet studentů nebude dostačující.

 • Odborná kvalifikace studentů VOŠP oboru vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika

  23.11.2015 - 17:10
  Odborná kvalifikace absolventů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

  Dokument ke stažení zde v příloze.

 • Vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika

  30.09.2013 - 00:00

  kód: 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika

  Tento vzdělávací program připravuje studenty pro samostatnou pedagogickou činnost s dětmi předškolního věku, pro zabezpečování zájmové a rekreační činnosti dětí školního věku, mládeže a dospělých a pro samostatnou výchovně vzdělávací práci s dětmi, popř. i s dospělými se speciálními vzdělávacími potřebami.

   

  Zaměření:               

  1. Speciální pedagogika
  2. Předškolní pedagogika
  3. Pedagogika volného času

  (Uchazeč uvede na přihlášku ke studiu název studijního oboru a  zaměření.)

   

  Délka studia:          

                  3 roky denní studium
                  4 roky dálkové studium

                  

  Dosažený stupeň vzdělání:   vyšší odborné

   

  Způsob ukončení studia:  absolutoriem

  Absolvent získá vysvědčení o absolutoriu a diplom s právem používat titul DiS. (diplomovaný specialista)
   
  Předpoklady pro přijetí studenta ke studiu:

  Ke studiu jsou přijímáni studenti, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšně absolvovali přijímací řízení. Při nižším počtu uchazečů bude příjímací řízení zjednodušeno.

   

  Možnosti uplatnění:

   

   Absolventi najdou uplatnění podle získaného zaměření ve třech typech vzdělávacích zařízení:

   


  Zaměření  speciální pedagogika

   

             Absolvent najde uplatnění jako:

   • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, určených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
   • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních,
   • pedagog volného času  nebo vychovatelka ve školách a školských zařízeních s integrovanými třídami či skupinami,
   • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve zdravotnických či sociálních zařízeních, ozdravovnách, léčebnách apod.
   • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitelka v mateřských školách anebo třídách, které jsou zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
   • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitelka ve třídách mateřské školy s integrovanými dětmi,
   • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitelka v předškolních zařízeních s alternativním programem,
   • pedagog volného času v centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí předškolního, školního věku a dospělých,
   • asistent/ka učitele ve třídách matřeské školy, ZŠ, základní školy speciální a praktické.

  Zaměření předškolní pedagogika
           Absolvent najde uplatnění jako:
   • pedagog předškolního vzdělávání (učitel/ka) v mateřských školách, ve třídách mateřské školy s integrovanými dětmi,
   • pedagog předškolního vzdělávání (učitel/ka) v předškolních zařízeních s alternativním programem, např. Začít spolu, waldorfská mateřská škola, Zdravá škola…,
   • asistent pedagoga ve třídách mateřské školy a základní školy,
   • pedagog volného času (vychovatel/ka) ve školských zařízeních, např. školní družina, školní klub, domov mládeže, dětské domovy různého typu…,
   • pedagog volného času (vychovatel/ka) v centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí předškolního, školního věku a dospělých.

   Zaměření pedagogika volného času
          Absolvent najde uplatnění jako:
   • pedagog volného času (vychovatel/ka) ve školských zařízeních, např. školní družina, školní klub, domov mládeže, dětské domovy různého typu…,
   • pedagog volného času (vychovatel) ve školských zařízeních a volnočasových zařízeních s integrovanými dětmi,
   • pedagog volného času v  centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí, dospělých a seniorů,
   • asistent pedagoga ve třídách základní školy.

   

   

  Organizace výuky

   

   

   
  Organizace studia se řídí platnými právními předpisy (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 470/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, zákon č. 179/2006 Sb., o věřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
   

  Vyučování je rozloženo rovnoměrně do dvou období školního roku:

   
  1. zimní období má 16  týdnů výuky, 3 týdny pro klasifikaci
  2. letní období má 14 – l6 týdnů výuky a 3 týdny pro klasifikaci
   
   

  Dálkové studium má cca 22 konzultací (tj. 200 hod.) za školní rok a dvakrát 3 týdny pro klasifikaci.  Konzultace probíhají jeden stejný pracovní den v týdnu s výukou 9ti hodin zpravidla třikrát za měsíc.

   

  Vzdělávací program má modulový charakter. Studenti musí zvládnout všechny moduly předepsané pro dané studijní zaměření a ročník a musí v nich dosáhnout stanovených výsledků určeným způsobem klasifikace (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška).

   

  Učební plán vymezuje základní strukturu učiva a jeho proporce. V průběhu studia absolvují všichni studenti povinně plavecký, lyžařský a sportovně turistický kurz, pedagogickou a oborovou praxi a exkurze ve výchovně vzdělávacích zařízeních. Studenti požadující uvolnění z tělovýchovných kurzů ze zdravortních důvodů by měli studovat zaměření Speciální pedagogika.

   

  Školné

  3.000,- Kč ročně - ředitel školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50% (ZTP, domácnost s nízkými příjmy nebo průměr 1,25 za minulý školní rok, pokud student předloží žádost do 15.10. nebo do 15.2.)

  Vnější evaluace školy

   

  O studium na VOŠP  je každoročně velký zájem. Studium ukončila již řada absolventů, jejichž uplatnění na trhu práce je podle vyjádření úřadů práce velmi vysoké.