Vyšší odborná škola

 • INFORMACE KE STUDIU NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ pro školní rok 2024/25

  30.04.2024 - 09:05

  Jednotlivé kroky, které musíš udělat před přijetím na VOŠku
  na obor vzdělávání Předškolní a mimoškolní pedagogika* :

  KROK / VYBER SI ZAMĚŘENÍ KROK / VYBER SI FORMU STUDIA KROK / VYPLŇ SI PŘIHLÁŠKU...
 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLU PEDAGOGICKOU LITOMYŠL

  07.03.2024 - 10:59
  INFORMACE O STUDIU NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ na tel. č. 737 521 951 Bližší informace o studijním programu VOŠP a prohlídka školy v rámci přijímacího řízení pro VOŠP - denní studium dne 12. 6. 2024

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE...

 • INFORMACE KE STUDIU NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ

  07.11.2023 - 11:40
  Budova pedagogické školy

  Jednotlivé kroky, které musíš udělat před přijetím na VOŠku
  na obor vzdělávání Předškolní a mimoškolní pedagogika* :

  KROK / VYBER SI ZAMĚŘENÍ KROK / VYBER SI FORMU STUDIA KROK / VYPLŇ SI PŘIHLÁŠKU...
 • Vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika

  18.11.2022 - 00:00

  kód: 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika

  Tento vzdělávací program připravuje studenty pro samostatnou pedagogickou činnost s dětmi předškolního věku, pro zabezpečování zájmové a rekreační činnosti dětí školního věku, mládeže a dospělých a pro samostatnou výchovně vzdělávací práci s dětmi, popř. i s dospělými se speciálními vzdělávacími potřebami.

   

  Zaměření:               

  1. Speciální pedagogika
  2. Předškolní pedagogika
  3. Pedagogika volného času

  (Uchazeč uvede na přihlášku ke studiu název studijního oboru a  zaměření.)

   

  Délka studia:          

                  3 roky denní studium
                  4 roky dálkové studium

                  

  Dosažený stupeň vzdělání:   vyšší odborné

   

  Způsob ukončení studia:  absolutoriem

  Absolvent získá vysvědčení o absolutoriu a diplom s právem používat titul DiS. (diplomovaný specialista)
   
  Předpoklady pro přijetí studenta ke studiu:

  Ke studiu jsou přijímáni studenti, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšně absolvovali přijímací řízení. Při nižším počtu uchazečů bude příjímací řízení zjednodušeno.

   

  Možnosti uplatnění:

   

   Absolventi najdou uplatnění podle získaného zaměření ve třech typech vzdělávacích zařízení:

   

  Zaměření  speciální pedagogika

              Absolvent najde uplatnění jako:

  • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, určených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních,
  • pedagog volného času  nebo vychovatel/ka ve školách a školských zařízeních s integrovanými třídami či skupinami,
  • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve zdravotnických či sociálních zařízeních, ozdravovnách, léčebnách apod.
  • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v mateřských školách anebo třídách, které jsou zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka ve třídách mateřské školy s integrovanými dětmi,
  • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v předškolních zařízeních s alternativním programem,
  • pedagog volného času v centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí předškolního, školního věku a dospělých,
  • asistent/ka pedagoga ve třídách mateřské školy, ZŠ, základní školy speciální a praktické.


  Zaměření předškolní pedagogika

           Absolvent najde uplatnění jako:

  • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v mateřských školách nebo ve třídách mateřské školy,
  • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v mateřských školách nebo ve třídách mateřské školy s integrovanými dětmi,
  • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v předškolních zařízeních s alternativním programem, např. MŠ Začít spolu, Waldorfská mateřská škola, Zdravá škola, MŠ Marie Montessori, Jenská škola aj. …,
  • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, např. školní družina, školní klub, domov mládeže, dětské domovy různého typu…,
  • pedagog volného času nebo vychovatel/ka v centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí předškolního, školního věku a dospělých,
  • pedagog volného času ve střediscích volného času,
  • asistent pedagoga ve třídách mateřské školy a základní školy.

   Zaměření pedagogika volného času
          Absolvent najde uplatnění jako:
  • pedagog volného času  nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, např. školní družina, školní klub, domov mládeže, dětské domovy různého typu…,
  • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních a volnočasových zařízeních,
  • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních a volnočasových zařízeních s integrovanými dětmi,
  • pedagog volného času ve  střediscích volného času pro zájmové aktivity v oblasti tělovývhovné nebo hudební nebo výtvarné nebo dramatické,
  • pedagog volného času v  centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí, dospělých a seniorů,
  • asistent pedagoga ve třídách základní školy.

   

   

  Organizace výuky

   

   

   
  Organizace studia se řídí platnými právními předpisy (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 470/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, zákon č. 179/2006 Sb., o věřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
   

  Vyučování je rozloženo rovnoměrně do dvou období školního roku:

   
  1. zimní období má 16  týdnů výuky, 3 týdny pro klasifikaci
  2. letní období má 14 – l6 týdnů výuky a 3 týdny pro klasifikaci
   
   

  Dálkové studium má cca 22 konzultací (tj. 200 hod.) za školní rok a dvakrát 3 týdny pro klasifikaci.  Konzultace probíhají jeden stejný pracovní den v týdnu s výukou 9ti hodin zpravidla třikrát za měsíc.

   

  Vzdělávací program má modulový charakter. Studenti musí zvládnout všechny moduly předepsané pro dané studijní zaměření a ročník a musí v nich dosáhnout stanovených výsledků určeným způsobem klasifikace (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška).

   

  Učební plán vymezuje základní strukturu učiva a jeho proporce. V průběhu studia absolvují všichni studenti povinně plavecký, lyžařský a sportovně turistický kurz, pedagogickou a oborovou praxi a exkurze ve výchovně vzdělávacích zařízeních. Studenti požadující uvolnění z tělovýchovných kurzů ze zdravortních důvodů by měli studovat zaměření Speciální pedagogika.

   

  Školné

  3.000,- Kč ročně - ředitel školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50% (ZTP, domácnost s nízkými příjmy nebo průměr 1,25 za minulý školní rok, pokud student předloží žádost do 15.10. nebo do 15.2.)

  Vnější evaluace školy

   

  O studium na VOŠP  je každoročně velký zájem. Studium ukončila již řada absolventů, jejichž uplatnění na trhu práce je podle vyjádření úřadů práce velmi vysoké.

 • Odborná kvalifikace studentů VOŠP oboru vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika

  23.11.2015 - 17:10
  Odborná kvalifikace absolventů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících