Vyšší odborná škola

 • Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019

  02.11.2018 - 13:00

  Obor vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika

  Kód: 75-31-N/..

  Vzdělávací program: Pedagogika specifických činností ve volném čase 
  Kód: 75-31-N/02

  (od 1. 9. 2019 na základě nové akreditace změna názvu vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika)  

  Den otevřených dveří pro Vyšší odbornou školu: 5. 4. 2019 od 10:00 do 16:00 hod.

  Denní studium

  Zaměření:

   
  Speciální pedagogika
  Předškolní pedagogika
  Pedagogika volného času
  Termíny podání přihlášky do:

   
  31. května 2019 (1. kolo)
  19. srpna 2019 (2. kolo)
  další kola budou upřesněna na webových stránkách, pokud počet studentů nebude dostačující
  Termíny přijímacího řízení

   
  1. kolo - 13. června 2019    BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
  2. kolo - 29. srpna 2019    BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
  další kola průběžně: do 30. 9. a do 31. 10. 2019


  Dálkové studium

  Zaměření:
   

  Speciální pedagogika
  Předškolní pedagogika
  Pedagogika volného času (na základě nové akreditace od 1. 9. 2019)

  Termíny podání přihlášky do:

  31. května 2019 

  Termíny přijímacího řízení 20. června 2019 - přijímací zkoušky (další kola budou upřesněna na webových stránkách, pokud počet studentů nebude dostačující)
 • Odborná kvalifikace studentů VOŠP oboru vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika

  23.11.2015 - 17:10
  Odborná kvalifikace absolventů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

  Dokument ke stažení zde v příloze.

 • Vzdělávací program: Pedagogika specifických činností ve volném čase (VOŠP)

  30.09.2013 - 00:00

  kód: 75-31-N/02 Pedagogika specifických činností ve volném čase

  Tento vzdělávací program připravuje studenty pro samostatnou pedagogickou činnost s dětmi předškolního věku, pro zabezpečování zájmové a rekreační činnosti dětí školního věku, mládeže a dospělých a pro samostatnou výchovně vzdělávací práci s dětmi, popř. i s dospělými se speciálními vzdělávacími potřebami.

   

  Zaměření:               

  1. Speciální pedagogika
  2. Předškolní pedagogika
  3. Pedagogika volného času

  (Uchazeč uvede na přihlášku ke studiu název studijního oboru a  zaměření.)

   

  Délka studia:          

                  3 roky denní studium
                  4 roky dálkové studium

                  (Pro dálkové studium bude otevřeno pouze zaměření speciální pedagogika a předškolní pedagogika)

   

  Dosažený stupeň vzdělání:   vyšší odborné

   

  Způsob ukončení studia:  absolutoriem

  Absolvent získá vysvědčení o absolutoriu a diplom s právem používat titul DiS. (diplomovaný specialista)
   
  Předpoklady pro přijetí studenta ke studiu:

  Ke studiu jsou přijímáni studenti, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšně absolvovali přijímací řízení. Při nižším počtu uchazečů bude příjímací řízení zjednodušeno.

   

  Možnosti uplatnění:

   

   Absolventi najdou uplatnění podle získaného zaměření ve třech typech vzdělávacích zařízení:

   


  Zaměření  speciální pedagogika

   

             Absolvent najde uplatnění jako:

   • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, určených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
   • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních,
   • pedagog volného času  nebo vychovatelka ve školách a školských zařízeních s integrovanými třídami či skupinami,
   • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve zdravotnických či sociálních zařízeních, ozdravovnách, léčebnách apod.
   • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitelka v mateřských školách anebo třídách, které jsou zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
   • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitelka ve třídách mateřské školy s integrovanými dětmi,
   • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitelka v předškolních zařízeních s alternativním programem,
   • pedagog volného času v centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí předškolního, školního věku a dospělých,
   • asistent/ka učitele ve třídách matřeské školy, ZŠ, základní školy speciální a praktické.

  Zaměření předškolní pedagogika
           Absolvent najde uplatnění jako:
   • pedagog předškolního vzdělávání (učitel/ka) v mateřských školách, ve třídách mateřské školy s integrovanými dětmi,
   • pedagog předškolního vzdělávání (učitel/ka) v předškolních zařízeních s alternativním programem, např. Začít spolu, waldorfská mateřská škola, Zdravá škola…,
   • asistent pedagoga ve třídách mateřské školy a základní školy,
   • pedagog volného času ve školských zařízeních,
   • pedagog volného času v centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí předškolního, školního věku a dospělých.

   Zaměření pedagogika volného času
          Absolvent najde uplatnění jako:
   • pedagog volného času (vychovatel/ka) ve školských zařízeních, např. školní družina, školní klub, domov mládeže, dětské domovy různého typu…,
   • pedagog (vychovatel) ve školských zařízeních a volnočasových zařízeních s integrovanými dětmi,
   • pedagog volného času v  centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí a dospělých,
   • asistent pedagoga ve třídách základní školy.

   

   

  Organizace výuky

   

   

   
  Organizace studia se řídí platnými právními předpisy (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 470/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, zákon č. 179/2006 Sb., o věřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
   

  Vyučování je rozloženo rovnoměrně do dvou období školního roku:

   
  1. zimní období má 16  týdnů výuky, 3 týdny pro klasifikaci
  2. letní období má 14 – l6 týdnů výuky a 3 týdny pro klasifikaci
   
   

  Dálkové studium má cca 22 konzultací (tj. 200 hod.) za školní rok a dvakrát 3 týdny pro klasifikaci.  Konzultace probíhají jeden stejný pracovní den v týdnu s výukou 9ti hodin zpravidla třikrát za měsíc.

   

  Vzdělávací program má modulový charakter. Studenti musí zvládnout všechny moduly předepsané pro dané studijní zaměření a ročník a musí v nich dosáhnout stanovených výsledků určeným způsobem klasifikace (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška).

   

  Učební plán vymezuje základní strukturu učiva a jeho proporce. V průběhu studia absolvují všichni studenti povinně plavecký, lyžařský a sportovně turistický kurz, pedagogickou a oborovou praxi a exkurze ve výchovně vzdělávacích zařízeních. Studenti požadující uvolnění z tělovýchovných kurzů ze zdravortních důvodů by měli studovat zaměření Speciální pedagogika.

   

  Školné

  3.000,- Kč ročně - ředitel školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50% (ZTP, domácnost s nízkými příjmy nebo průměr 1,25 za minulý školní rok, pokud student předloží žádost do 15.10. nebo do 15.2.)

  Vnější evaluace školy

   

  O studium na VOŠP  je každoročně velký zájem. Je školou jediného typu ve výše uvedeném vzdělávacím programu. Studium ukončila již řada absolventů, jejichž uplatnění na trhu práce je podle vyjádření úřadů práce vysoké.