Nadační fond školy

 • Nadační fond aktuálně

  20.11.2018 - 12:56
 • Nadační fond

  02.11.2015 - 18:02

  Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli

  Nadační fond byl zřízen s cílem zlepšit výchovu a vzdělávání žáků a studentů Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl.

  Nadační fond je právnickou osobou a řídí se zákonem č. 227/1997 SB. Členové jsou rodiče nezletilých žáků a studenti VOŠP a SPgŠ Litomyšl. Členský příspěvek je 300 Kč pro žáky a studenty denního studia, 100 Kč pro studenty dálkového studia.

  Orgány nadačního fondu: správní rada, revizor. Členové správní rady se schází se zástupci tříd dvakrát ročně, účetnictvím je pověřena paní Marie Vomáčková. Revizor z řad rodičů kontroluje finance a vedení účetnictví. Výroční zprávu Nadační fond zpracovává každý rok do 31. března.

  Činnost nadačního fondu:

    • aktivity ke zlepšení výchovy a vzdělávání žáků a studentů (zejména finanční příspěvky na povinné
      akce školy, exkurze, tělovýchovné a výtvarné kurzy, bloková výuka …)
    • půjčování učebnic a odborné literatury, které jsou majetkem Nadačního fondu poplatek
      je 200 Kč/školní rok studenti VOŠ, 400 Kč/ školní rok žáci SŠ
    • podpora vzdělávání žáků a studentů ze sociálně slabých rodin
    • placení cestovních výloh při různých školských soutěžích a festivalech
    • zajišťování kulturních vystoupení a akcí
    • zajišťování sportovních akcí
    • zajišťování společenských a vzdělávacích akcí,
    • zajišťování maturit, absolutoria a slavnostního vyřazení absolventů
    • obnova učebnicového fondu a fondu odborných knih
    • soustřeďování finančních prostředků na účtu nadačního fondu
    • rozvíjení vzájemné spolupráce učitelů, ředitele školy, žáků, popř. rodičů žáků, studentů

  Žáci a studenti ze sociálně slabých rodin mohou požádat o prominutí plateb za půjčovné učebnic, příspěvku do nadačního fondu a o příspěvek na povinné akce školy (exkurze, kurzy atd.). Mohou navíc podat žádost o jednorázovou finanční podporu, pokud se ocitnou v mimořádně tíživé finanční situaci.

  Kritéria pro posouzení žádostí žáků a studentů ze sociálně slabých rodin:

  a) Sirotci
  b) Doplatek soc. odborů městských a obecních úřadů do částek životního minima
  c) Vícečetná rodina – 4 a více dětí

  Na základě problémů při prokazování rozhodných příjmů pro úlevy žáků a studentů ze sociálně slabých rodin bylo rozhodnuto spolu se správní radou Nadačního fondu Pedagogické školy v Litomyšli takto:

  1) žáci střední školy doloží ke své žádosti pouze potvrzení od příslušného okresního úřadu o pobírání doplatku do životního minima
  2) studenti VOŠ, kteří současně žádají o snížení školného ze sociálních důvodů, nemusí již potvrzení o příjmech dokládat, bude použito z této žádosti.

  Mgr. O. Kusá

  předsedkyně správní rady NF