Předměty/moduly patřící pod danou komisi

26.09.2012 - 00:00

Vyšší odborná škola

Výtvarná výchova (VYV), Didaktika výtvarné výchovy (DVV), Didaktika pracovně technických činností (DPR), Plošná tvorba (PLT), Prostorová tvorba (PRT), Výtvarný seminář (VYS), Textilní tvorba (TEX) a volitelný modul Artefiletika (ARF)
 
Střední škola
Výtvarná výchova s metodikou (VVM), Výtvarná výchova volitelná (VVV), Výtvarná výchova - specializace (VVS), Výtvarné práce v materiálu (VPM), Výtvarné umění a činnosti (VUČ)

 

Vyšší odborná škola

Výtvarná výchova (VYV) - Modul je zaměřený na vytváření dovednosti osvojit si základní druhy výtvarných činností a technik. Nabízí základní orientaci v dějinách umění a výtvarné terminologii.
Didaktika výtvarné výchovy (DVV) - Modul je zaměřený na vytváření didakticko metodické dovednosti potřebné pro vedení výtvarných činností dětí, mládeže a dospělých v jejich volném čase.
Didaktika pracovně technických činností (DPR) - Modul je zaměřený na osvojení základní pracovní dovednosti a metodických návodů pro pracovně technické činnosti, které budou vhodné při výchovně vzdělávací práci s dětmi a pro zájmové vzdělávání dospělých a seniorů.
Plošná tvorba (PLT) - Modul podporuje a rozvíjí schopnost vyjádřit se kresebně, malebně a graficky na základě získaných dovedností a vědomostí a schopnost své poznatky aplikovat do odborné praxe. (PLT - zaměření předškolní pedagogika a pedagogika volného času)
Prostorová tvorba (PRT) - Modul se zaměřuje na rozvíjení prostorové představivosti a citu pro tvarovou harmonii v souladu s užitým materiálem, se zaměřením na využití v praxi s dětmi předškolního věku. (PRT - zaměření předškolní pedagogika a pedagogika volného času)
Výtvarný seminář (VYS) - Vnímat, prožívat a hodnotit výtvarné umění na základě odborných poznatků z dějin výtvarného umění a využívat je v pedagogických činnostech. (VYS - zaměření pedagogika volného času)
Textilní tvorba (TEX) - Modul seznamuje s textilní tvorbou a jejími výrazovými možnostmi. Student dokáže získané dovednosti využít a aplikovat v odborné praxi. (TEX - zaměření pedagogika volného času)
Artefiletika (ARF) - Student je schopen vést artefiletickou hodinu, adekvátně hodnotit výtvarné činnosti, rozvíjet empatii a využívat reflektivní dialog ve své vlastní praxi.

 

Střední škola

Výtvarná výchova s metodikou (VVM) - Směřuje k osvojení  základních výtvarných činností, teorie a vybraných kapitol z dějin umění. Zaměřuje se na metodiku výtvarné výchovy.
 
Výtvarná výchova volitelná (VVV) - Navazuje na předmět výtvarná výchova s metodikou. Rozvíjí tvořivé myšlení a praktické dovednosti, prohlubuje znalosti z dějin umění a teorie umění. Absolvent má být schopen odborně vést výtvarné činnosti dětí a dospělých.

Výtvarné umění a činnosti (VUČ) - Nabízí praktické osvojení základních výtvarných technik, vytváří obecný přehled o historických i současných výtvarných tendencích v umění.

Výtvarná výchova - specializace (VVS) - Vytváří schopnost odborně se orientovat v oblasti teorie a dějin výtvarné kultury, tvořivě se projevovat a reagovat na podněty a trendy ve výtvarné tvorbě současnosti.

Výtvarné práce v materiálu (VPM) - Vytváří dovednost výtvarného vyjadřování s vybraným materiálem při respektování jeho přirozených vlastností a schopnost využít získané dovednosti při vlastní pedagogické činnosti.