Předměty/moduly patřící pod danou komisi

04.04.2007 - 00:00

Vyšší odborná škola
Tělesná výchova (TEV), Didaktika tělesné výchovy (DTV),  Zdravotní tělesná výchova (ZDT), Taneční průprava (TAP), Projektové vyučování tělovýchovných aktivit (PVY), Sportovní hry (SPH), Moderní formy gymnastiky (MFG), Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky (SVP), Sportovní kurzy (SPK) a volitelné moduly Netradiční pohybové aktivity (NPA), Tai-chi (TAI)

 
Střední škola
Tělesná výchova s metodikou (TVM), Tělesná výchova – volitelná (TVV), Teorie a didaktika tělesné výchovy (TDT), Základy sportovní a moderní gymnastiky (ZGM), Základy atletiky (ZAT), Základy sportovních her (ZSH), Moderní formy gymnastiky (MFG), Sporty a pobyt v přírodě (SPB), Tělesná výchova (TEV), Tělesná výchova – specializace (TVS)
 

Vyšší odborná škola

 
Tělesná výchova (TEV) - Vyučovací modul zaměřený na osvojení potřebných vědomostí a dovedností pro odborné vedení pohybových aktivit ve všech výchovných zařízeních, včetně mateřské školy.
 
Didaktika tělesné výchovy (DTV) - Vyučovací modul zaměřený na získání dovedností pro rozvíjení pohybových a sportovních aktivit dětí, mládeže a dospělých.
 
Zdravotní tělesná výchova (ZDT) - Vyučovací modul zaměřený na získání základních vědomostí a dovedností v oblasti zdravotní tělesné výchovy. (ZDT - povinný modul pro zaměření speciální pedagogika a předškolní pedagogika)
 
Taneční průprava (TAP) - Vyučovací modul zaměřený na základní vědomosti a dovednosti ze všech druhů tance s přihlédnutím ke zvláštnostem dítěte v předškolním věku a na zvýšení úrovně estetiky a ladnosti pohybu. (TAP - povinný modul pro zaměření předškolní pedagogika)
 
Projektové vyučování tělovýchovných aktivit (PVY) Vyučovací modul je zaměřený na osvojení si schopnosti a dovednosti spojené s organizací volnočasových aktivit – exkurze, výlety, školní sportovní akce, projektové dny atd. Student je schopen uplatnit teoretické znalosti v praxi s důrazem na věk, pohlaví a specifické podmínky realizace. (PVY - povinný modul pro zaměření pedagogika volného času)
 
Sportovní hry (SPH)  - Vučovací modul zaměřený na získání základní herní dovednosti a na osvojení metodických postupů a pravidel sportovních her pro odborné vedení ve sportovních a volnočasových zařízeních. (SPH - povinný modul pro zaměření pedagogika volného času)
 
Moderní formy gymnastiky (MFG) - Vyučovací modul zaměřený na osvojení potřebných dovedností a vědomostí pro realizaci a metodické vedení moderních pohybových aktivit ve volném čase. (MFG - povinný modul pro zaměření pedagogika volného času)
 
Sporty vyžadující zvláštní klimatické, prostorové nebo materiální podmínky (SVP) - Vyučovací modul zaměřený na praktické, teoretické a didakticko metodické zvládnutí netradičních sportů, poznání přírody a přírodních podmínek, umožňujících provozování tradičních i specifických sportů v přírodě. (SVP - povinný modul pro zaměření pedagogika volného času) 
 
Sportovní kurzy (SPK) - Sportovní kurz plavecký, lyžařský a turistický je povinnou součástí studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.
 
Střední škola
Tělesná výchova s metodikou (TVM) - Vyučovací předmět zaměřený na osvojování nových a upevňování dříve získaných pohybových dovedností, na kladné prožívání pohybové činnosti, na upevňování zdraví vlivem pohybové aktivity, na zvládnutí organizačních, hygienických a bezpečnostních návyků pro provádění pohybových aktivit.
 
Tělesná výchova – volitelná (TVV) - Vyučovací předmět zaměřený na další prohlubování  teoretických poznatků, praktických dovedností a  metodických postupů. Příprava na maturitní zkoušku z tělesné výchovy. Povinný pouze pro žáky, kteří si vybrali TV jako maturitní předmět.
 
Teorie a didaktika tělesné výchovy (TDT) - Vyučovací předmět zaměřený na teoretické základy tělovýchovných činností z oblastí tělesné kultury, sportovního tréninku a volnočasových aktivit. Povinný pouze pro žáky, kteří si vybrali TV jako maturitní předmět.
 
Základy sportovní a moderní gymnastiky (ZGM) - Vyučovací předmět zaměřený na elementární dovednosti gymnastické pohybové všestrannosti. Povinný pouze pro žáky, kteří si vybrali TV jako maturitní předmět.
 
Základy atletiky (ZAT) - Vyučovací předmět zaměřený na osvojení techniky a růst výkonnosti v jednotlivých atletických disciplínách. Povinný pouze pro žáky, kteří si vybrali TV jako maturitní předmět.
 
Základy sportovních her (ZSH) - Vyučovací předmět zaměřený na osvojení herních činností jednotlivce, základních herních kombinací a herních systémů ve vybraných sportovních hrách. Povinný pouze pro žáky, kteří si vybrali TV jako maturitní předmět.
 
Moderní formy gymnastiky (MFG) - Vyučovací předmět zaměřený na seznámení se základními pohybovými strukturami jednotlivých moderních forem gymnastiky a jejich tvořivého využívání. Povinný pouze pro žáky, kteří si vybrali TV jako maturitní předmět.
 
Sporty a pobyt v přírodě (SPB) - Vyučovací předmět zaměřený na prohloubení poznatků o přírodě, podnícení ekologického chování a na rozvoj základních pohybových dovedností a návyků v této oblasti . Povinný pouze pro žáky, kteří si vybrali TV jako maturitní předmět.
 
Tělesná výchova (TEV) - Vyučovací předmět zaměřený na osvojování nových a upevňování dříve získaných pohybových dovedností, na rozvoj zdravotně orientované zdatnosti. Povinný pro žáky oboru Pedagogické lyceum.
 
Tělesná výchova – specializace (TVS) - Vyučovací předmět navazuje na praktické dovednosti a teoretické poznatky získané v základním učivu a rozšiřuje je. Seznamuje žáky se základními poznatky z oblastí tělesné výchovy, sportu a didaktiky tělesné výchovy. Povinný pouze pro žáky oboru Pedagogické lyceum, kteří si vybrali TV jako maturitní předmět.