Předměty/moduly patřící pod danou komisi

12.09.2013 - 00:00

Vyšší odborná škola

Výchova dětského čtenáře (VDČ), Filosofie a etika, výchova k vlastenectví (FEV), Multikulturní výchova (MKV), Didaktika poznávání přírody a společnosti (DPZ), Didaktika jazykové výchovy (DJV), Základy práva (ZPR), Základy školského managementu (ZŠM)

 

Střední škola

Český jazyk a komunikace (CJK), Český jazyk a komunikace (CJK), Česká a světová literatura (LIT), Metodika jazykové výchovy (MJV), Občanská nauka (OBN), Společenské vědy (SVV), Humanitní studia (HMS), Dějepis (DEJ), Literatura a kultura (LIK), Ekonomie (EKN), Základy ekonomiky (EKN)

 


Vyšší odborná škola

Výchova dětského čtenáře (VDČ) - Cílem modulu je získat dovednosti potřebné pro práci s uměleckým textem a schopnost kultivovaného jazykového projevu.
Filosofie a etika, výchova k vlastenectví (FEV) - Cílem modulu je rozvoj kritického myšlení v návaznosti na dějiny filosofie a dovednosti spojené s životem ve společnosti.
Multikulturní výchova (MKV) - Cílem modulu je pochopení a porozumění nutnosti integrace ras a etnik do společenského systému, výchova k toleranci
Didaktika jazykové výchovy (DJV) – Cílem je vést studenty k tomu, aby dovedli kultivovaně a jazykově správně mluvit a vhodným způsobem komunikovat s dětmi předškolního a školního věku, s dospělými a vytvářet tak kladný vztah k jazyku a literatuře.
Didaktika poznávání přírody a společnosti (DPZ) - Cílem modulu je praktické využití znalostí z oblasti přírodovědy a společenských věd a získání dovedností pro přímé vedení činností dětí a mládeže.
Základy práva (ZPR) - Cílem modulu je osvojit si základní právní terminologii a orientovat se v právní problematice. Je konstruován tak, aby se dotýkal nejčastějších právních vztahů a situací.
Základy školského managementu (ZŠM) - Cílem modulu je seznámení s formami, způsoby a funkcemi řídící činnosti a s prací s lidskými zdroji. Mimo teoretické oblasti je zároveň zaměřen na praktické poznání vlastních zdrojů a potenciálu.

 

Střední škola
Český jazyka a komunikace (CJK) - Výuka předmětu směřuje ke kultivaci jazykových projevů žáků a k rozvoji jejich komunikačních dovedností a schopností.
Občanská nauka (OBN) - Výuka předmětu směřuje k orientaci žáka ve společenském dění a jeho integraci do společenského systému
Společenské vědy (SVV) - Výuka předmětu směřuje k hlubšímu pochopení problematiky současného světa, je zaměřena na řešení praktických dovedností spjatých se životem.
Humanitní studia (HMS) - Výuka předmětu určeného pro studenty ped. lycea směřuje k pozitivnímu ovlivnění hodnotové orientace žáka, směřuje ke kritickému myšlení a porozumění světu.
Dějepis (DEJ) - Výuka předmětu směřuje k pochopení historických souvislostí a jejich prostřednictvím i k pochopení problematiky dnešního světa.
Literatura a kultura (LIK) - Česká a světová literatura Cílem je vytvářet u žáků pozitivní vztah ke kulturním hodnotám a kultivovat vyjadřovací prostředky. Předmět rozvíjí čtenářské dovednosti, schopnost se vyjadřovat a tvořivě pracovat s literárním textem.
Ekonomie (EKN), Základy ekonomiky (EKN) - Předmět učí žáky pochopit základní principy hospodářského života společnosti, rozvíjí schopnost ekonomicky myslet a uplatňovat získané vědomosti při konkrétních situacích.