Předměty / moduly patřící pod danou komisi

04.04.2007 - 00:00
Vyšší odborná škola
Hudební výchova (HUV), Didaktika hudební výchovy (DHV), Hra na hudební nástroj (HHN), Pěvecká a instrumentální praxe (PIP), Hudební seminář (HUS), Muzikofiletika (MUF) a volitelné moduly Hra na hudební nástroj a základy improvizece (HNI), Hra na hudební nástroj volitelný (HNV), Hudebně pohybová výchova (HPV), Moderní populární hudba (MPH), Muzikoterapie (MUZ)
 
Střední škola
Hudební výchova s metodikou (HVM), Hra na hudební nástroj (HHN), Hudební výchova - volitelná (HVV), Pěvecko instrumentální praxe (PIP), Sborový zpěv (SBZ), Hudební výchova (HUV), Hudební výchova – specializace (HVS)

Vyšší odborná škola
Hudební výchova (HUV) 
- Vyučovací modul je zaměřen na získání základních hudebně teoretických poznatků a praktických dovedností v návaznosti na danou orientaci studia. Obsahuje vokální činnosti, hru na sopránovou zobcovou flétnu, klavír a orffovské nástroje.
 
Didaktika hudební výchovy (DHV) - Vyučovací modul je zaměřen na zvládnutí základních didaktických postupů v jednotlivých hudebně výchovných činnostech dle zaměření studia na VOŠ.
 
Hra na hudební nástroj (HHN) - Vyučovací modul je zaměřen na získání praktických dovedností ve hře na sopránovou zobcovou flétnu, klavír, kytaru a skupinovou souhru. 
 
Pěvecká a instrumentální praxe (PIP) - Vyučovací modul je zaměřen na praktická vokální cvičení, práci s hlasem a rozvoj instrumentálních dovedností, povinný pouze pro zaměření předškolní výchova a pedagogika volného času.
 

Hudební seminář (HUS) - Vyučovací modul je zaměřen na prohlubování znalostí v oblasti dějin hudby a hudebních forem,  s důrazem na aplikaci při volnočasových činnostech s jedinci různých věkových kategorií, povinný pouze pro zaměření pedagogika volného času.

Muzikofiletika (MUF) - Vyučovací modul je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti muzikofiletiky s důrazem na rozvoj osobnosti jedince a schopnost aplikovat získané dovednosti v pedagogické praxi, povinný pouze pro zaměření pedagogika volného času.
  

Střední škola
Hudební výchova s metodikou (HVM) - Vyučovací předmět zaměřený na osvojení základních hudebně teoretických poznatků a praktických hudebních dovedností z oblasti vokálních a instrumentálních činností. Dále na základy hudebně metodické práce v daných volnočasových zařízeních.

Hra na hudební nástroj (HHN) - Vyučovací předmět zaměřený na osvojení základů hry na klavír, sopránovou zobcovou flétnu, kytaru, popř. prohlubování již získaných dovedností dle individuálního plánu s návazností na hudebně pedagogickou práci.

Hudební výchova - volitelná (HVV) - Vyučovací předmět zaměřený na další prohlubování hudebně teoretických poznatků, praktických dovedností a hudebně metodických postupů. Příprava na maturitní zkoušku z hudební výchovy.

Pěvecko instrumentální praxe (PIP) - Vyučovací předmět zaměřený na vokální činnosti v návaznosti na potřeby hudebně výchovné praxe. Povinný pouze pro žáky, kteří si vybrali HV jako maturitní předmět.

Sborový zpěv (SBZ) - Nepovinný vyučovací předmět rozvíjející hlasové dovednosti a sborový zpěv. Součástí působení ve školním sboru jsou i veřejná vystoupení, výchovné koncerty, popř.zájezdy.

Hudební výchova (HUV) - Vyučovací předmět zaměřený na získání základních hudebně teoretických poznatků a praktických hudebních dovedností .

Hudební výchova – specializace (HVS) - Vyučovací předmět zaměřený na další prohlubování hudebně teoretických poznatků a praktických dovedností z oblastí vokální a instrumentální, součástí je i účast ve školním sboru. Příprava na maturitní zkoušku z HV.