Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASP net ( 2011/2012)

04.01.2013 - 00:00

Zaměření školy v rámci ASPnet

 Na základě předloženého projektu Pedagogické interpretace Úmluvy o právech dítěte byla škola zařazena do Systému přidružených škol UNESCO. Jako přidružená škola UNESCO pokračujeme v aktivitách týkajících se práv dítěte.

    Od roku 2001 realizuje škola modulovou formu výuky na vyšší odborné škole. Součástí povinné výuky budoucích  pedagogů je modul Multikulturní výchova. Na VOŠP v Litomyšli je tak zavedena výuka  metodami,postupy a programy snižování národnostního a rasového napětí,výchova k odstraňování předsudků a rozvíjení vzájemného porozumění. I na SPGŠ je téma multikulturality rozvíjelo například v předmětech občanská nauka,společenské vědy,pro odbor pedagogické lyceum jsou lidská práva součástí výuky specifického zaměření humanitní studia.

  
Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období

 Konkrétní akce

VOŠP a SPgŠ Litomyšl se každoročně zapojuje do projektů společnosti Člověk v tísni.V rámci projektu Jeden svět na školách jsme pro žáky 4.ročníků uspořádali projekci a besedu věnovanou tématu Potlačování lidských práv – život a dílo J. Tigrida. Žáci měli možnost v dokumentu spatřit několik významných osobností kulturního a politického života normalizačního období a v diskusi s hosty besedy – členy Konfederace politických vězňů – mohli snáze pochopit problematiku exilu a samizdatu.

Žáci 2. roč. SPgŠ a studenti 1.roč.VOŠPse účastnili Festivalu dokumentárních filmů Jeden svět na školách v prostorách litomyšlského zámku – téma Revoluce v arabských zemích. Žáci 2. a 3. roč. SPgŠ humanitních studií se zapojili do akce Studenti čtou a píší noviny pořádané MF Dnes, některé příspěvky byly v periodiku zveřejněny. Vyučující společenských věd uspořádali exkurzi pro žáky SPgŠ do Památníku Terezín. Tradičně navštěvujeme se žáky 4. roč. Městský úřad v Litomyšli. Již 7.rokem podporujeme ukrajinského chlapce Vasila(nar.1995). K rodinám, které se rozhodly adoptovat africké dítě, se připojila i část učitelského sboru.

Hmatatelným důkazem o prosazování zásad humanity je každoroční  tvorba panenek pro UNICEF od žáků SPgŠ .Výtěžek z prodeje získá Fond ohrožených dětí.

Vyučující do svých tematických plánů zařadili témata, která pro daný rok vyhlásila organizace UNESCO. Žáci a studenti se podíleli na zpracování tématu Lidové zvyky a tradice. Výsledkem bylo několik zdařilých didaktických pomůcek, které poskytujeme vybraným mateřským školám a základním školám v regionu. Společně se žáky, studenty jsme si připomněli některá významná výročí našich význačných literátů. Navštívili jsme tak několik besed pořádaných Městskou knihovnou v Litomyšli – beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou, beseda o životě a díle Boženy Němcové, Jiřího Trnky a také Václava Čtvrtka. Součástí besedy byly i pracovní dílny, na kterých jsme se didakticky podíleli a které byly následně využity pro žáky základních škol v Litomyšli.

 Dlouhodobé projekty

Významným počinem již v roce 2005 bylo zapojení VOŠP a SPgŠ do projektu UNIV- 2 Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávácí služby pro dospělé. Naše škola úspěšně akreditovala a realizovala dva vzdělávací programy:

  • Pracovník v sociálních službách - doplnění či získání vzdělání zaměstnanců sociálních služeb, kteří se zabývají procesem stárnutí a vhodnými speciálně pedagogickými postupy a metodami. Kurz byl ve školním roce 2010-2011 uskutečněn v rozsahu 150 hodin, účastníci obdrželi certifikát. Akreditace tohoto projektu již skončila.
  • Kurz celoživotního vzdělávání Metodika cizího jazyka( akreditováno MŠMT ČR -  určeno učitelkám MŠ se znalostí anglického jazyka.

 Ve školním roce 2009/2010 byly naší škole akreditovány další vzdělávací programy celoživotního vzdělávání:

  • Animátor volného času
  • Speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky pracující s integrovanými dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Zážitková pedagogika - tvorba seznamovacích kurzů pro nové kolektivy.

Dalším mezinárodním projektem je spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM. Cílem je výměnný pobyt studentů ze střední a vyšší školy pedagogického zaměření v Barnim u Bernau (SRN) s našimi žáky a studenty. O obou projektech byly napsány podrobné zprávy a jsou zveřejněné na webových stránkách školy.

Škola se též aktivně podílí na poli protidrogové prevence.Součástí výuky na VOŠP jako volitelný modul je tzv.PEER program, který probíhá formou soustředění s praktickým výcvikem.

Předpokládaný výhled do budoucna

Ve školním roce 2010-2011se vybraní vyučující společenských věd a psychologie zapojili do projektu Kariérové poradenství v rámci DVPP.  Akreditace projektu byla naší škola schválena.

Ve spolupráci s Národním ústavem vzdělávání jsme připravili v rámci celoživotního vzdělávání vzdělávací program Pečovatelka o děti ve věku 2-6 let. Absolvent programu – pracovník v sociálních službách - bude připraven dlouhodobě pečovat o dítě předškolního věku v tzv. dětských skupinách ( mimo mateřské školy). Pro tuto činnost bude vybaven odpovídajícími kompetencemi.

Dále naše škola požádala Národní agenturu pro evropské programy o grant v programu Leonardo da Vinci – Výzva 2012 – Projekt mobility praxe studentů VOŠp v předškolních zařízeních ve Velké Británii. Řídící výbor udělil škole 22867 EUR a následně byla uzavřena smlouva mezi školou a agenturou.

 

V Litomyšli 17.12.2012                                      Mgr.Dana Urbánková                                                                                                                     koordinátorka ASPnet