Ukázky písemných součástí přijímacích zkoušek do vyšší odborné školy

14.03.2011 - 00:00

Písemné testy konají zájemci o kterékoliv zaměření.

1. Osobnostní psychologický test (zjišťuje vztah ke zvolenému oboru)

Skládá se ze 3 časově limitovaných částí:
    První část – (neverbální) test logické návaznosti


Z 6 nabízených alternativ na pravé straně testu vyberete tu, jež podle Vás logicky navazuje a její číslo napište do prázdného okénka na levé straně testu.

Test logické návaznosti
    Druhá část – (verbální) test analogie
 
Přečtěte si dobře prvá tři slova v každém řádku. Pak čtěte další čtyři slova a z nich podtrhněte to, které se Vám zdá nejsprávnější.
 
bota
:
noha
=
klobouk
:
kabát nos vidět hlava
pták
:
zpívat
=
pes
:
kokrhat štěkat hlídat běhat
obloha
:
modrá
=
tráva
:
roste léto zelená vysoká
šaty
:
látka
=
boty
:
papír leštidlo chodit kůže
 
 
 
    Třetí část – (písemná) řešení problémové situace
 
Ve skupině školních dětí jste se setkal(a) s tím, že prosazování několika jedinců přerostlo ve vychloubání a utlačování druhých dětí, vyvolalo žárlivost, konflikty a znemožňovalo soustředění i aktivitu.
 

Uveďte, jak lze této situaci předcházet a jak budete postupovat při jejím odstraňování.

 
2.Test z cizího jazyka (znalosti na úrovni střední odborné školy)
 

Příjmací test z cizího jakyka se skládá ze dvou celků. V první části je založen na na práci s textem, kde jsou převážně dichotomické úkoly (pravda - nepravda). V druhé, gramatické a lexikální, části se pracuje se semaostatnými větami. Ukázky jsou níže.
Ukázky z anglického jazyka
Vyber správnou variantu :
1. I went out without …..money.
         A some                  B any
2. Good. I …..work tomorrow.
         A don´t have to     B mustn´t
3. We met when we …..in France.
         A studied              B were studying
4. I went to London …..clothes.
          A for buying         B to buy
5. It would be nice if we …..a bit more room.
          A would have      B had
6. Alice last week?
           A Did you see    B Have you seen
7. I…..smoke.
           A use to              B used to
8. Sheś much taller…..me.
            A than                 B as
9. Could I have…..drink?
             A other               B another
10. You look …..teacher.
              A like                 B as
                                                                              / 10 b./
 
Spojte začátky vět / 1-8 / s další částí / a-j /
 
1. I like to spend                              
2. When was the last time you         
3. James Chen                                   
4. Jane Parker tries                            
5. Do you ever                                
6. I don´t have                                
7. Most people                               
8. We haven´t                                 
9. We hardly ever                          
10. Peter has never                           
 
a) been to the cinema for weeks
b) enjoy good food
c) liked the film?
d) much time for exercise.
e) go swimming?
f) ent to a dance?
g) getting up early
h) to get some exercise every day.
i) a couple of hours a week walking.
j) enjoys reading
k) met us.
l) go to the theatre.
                                                                               / 10b. /                                   
 
 
Zvolte správný tvar a doplňte:
1. We --------------- a reservation a week ago.
    a)      make b) made c) have made d) are making
2. I ---------------- your letter on 16 April.
    a)      received b) receive c) was receiving d) have received
3. ----------------------any good news lately?
    a)      Did you hear b) Have you heard c) Do you hear d) Hear you
4. dI ---------------------back in Amsterdam since Wednesday.
    a)      was b) am c)have been d) being
5. I----------------------Kate lately. Is she away on holiday?
    a)      didn´t see b) don´t see c) see d) haven´t seen
6. Terry ------------------------at the hotel.
    a)      has just arrived b) just have arrived c) has arrived just d) just arriving
7. I---------------------- new flat last week.
    a)      am finding b) found c) have found d) find
8.  ------------------------dinner with Terry and Margaret when you were in Paris?
    a)      Did you have b) Are you having c) Do you have d) Had you
9.  ----------------------- any good films recently?
    a)      Do you see b) Are you seeing c) Have you seen d) Did you see

10. Kate -------------------in Paris for three days. She really enjoyed it.
    a)      is b) went c) has been d) was
                                                                                   / 10b. /
 
Zaškrtněte správnou větu v následujících dvojicích:
1. I have watched TV last night.
    I watched TV last night.
 
2. I have lived in London for five years.
     I live in London for five years.
 
3. We moved here after my daughter was born.
     We have moved here after my daughter was born.
 
4. Before that we lived in York.
     Before that we have lived in York.
 
5. I am a teacher since I left university.
     I have been a teacher since I left university.
 
6. I went to Bristol University in 1984.
     I have been to Bristol University in 1984.
 
7. We have studied English since three years.
     We have studied English for three years.
 
8. I never went to Russia, but I´d like to.
     I have never been to Russia, but I´d like to.
 
9. What did you do last night?
     What have you done last night?
 
10. I went to many countries in my life.
       I have been to many countries in my life.  
                                                                               / 10b. /


 
Ukázky z německého jazyka
1. Nahraďte proložené výrazy osobními zájmeny:

Sie heiratet meinen Bruder. Sie heiratet ………………..
Wovon erzählst du Martin? Wovon erzählst du ………………..?
Was empfiehlst du Frau Schwarz? Was empfiehlst du....................?
Ich unternehme es mit meinen Kollegen. Ich unternehme es mit……………
 
2. Vyjádřete rozkaz.
Vzor: Warum hilfst du ihm nicht? Hilf ihm!
Warum gehst du nicht schlafen? ………………..schlafen!
Warum kaufen Sie keine Geschenke?………………..Geschenke!
Warum lernt ihr nicht Englisch?………………..Englisch!
Warum wartest du vor dem Kino nicht? ………………..vor dem Kino!
 
3. Doplňte výraz v závorce ve správném tvaru!
Vzor: Ich begleite (mein Freund)…………………………meinen Freund.
Wir wissen es von (Ihre Tochter)……………………………………………….
Wir wissen es von (unser Lehrer)……………………………………………….
Ich bewundere das Haus (unser Schwager)……………………………………..
Ich bewundere das Haus (der Kollege)………………………………………….
Ich bewundere das Haus (seine Schwester)……………………………………..
 
4. Přeložte:
ve čtvrt na sedm…………………………     
v úterý…………………………………...
večer……………………………………..
před měsícem…………………………….
 
5. Doplňte člen podstatného jména:
Das Auto steht vor……………Hotel.
Wir hängen das Bild über ……………Bett.
 
6. Doplňte výraz „neu“:
Mein……………Zimmer ist zu dunkel.
Das ……………Hotel steht am Rande der Stadt.
Unsere Nachbarn kauften einen ……………Wagen.
In dieser ……………Kaufhalle bekommt man alles.
 
7. Spojte věty spojkou v závorce:
Ich gehe schlafen. Ich bin müde. (denn)
……………………………………………………………………………….….
Es ist heiß. Wir gehen baden. (deshalb)
……………………………………………………………………………….….
Sie sagt. Sie muss etwas essen. (dass)
……………………………………………………………………………….….
Meine Eltern fragen. Ich will mitmachen. (ob)
……………………………………………………………………………….….
 
8. Doplňte tvar zvratného zájmena:
sich beeilen: Ich muss ……………beeilen.
sich putzen: Warum putzt du ……………die Zähne nicht?
 
9. Doplňte předložku:
Ich nehme ……………dem Wettbewerb teil.
Warum interessierst du dich ……………dieses Fach?
Ich habe Angst ……………der Prüfung.
Litomysl ist ……………das Smetanas Opernfestival bekannt.
 
10. Doplňte koncovku:
alle gut_____ Leute
andere interessant_____ Filme
 
11. Doplňte sloveso v préteritu:
Sie bringt es ins Büro.                              Sie ………………..es ins Büro.
Wie soll ich es sagen?                            Wie………………..ich es sagen?
Es wird windig.                                          Es ………………..windig.
Ich entschuldige meine Tochter.           Ich ………………meine Tochter.
Das Wetter ist schön.                               Das Wetter ………………..schön.
Dazu habe ich nicht genug Geld.           Dazu………………..ich nicht genug Geld.
 
12. Převeďte do perfekta:
Ich wiederhole die Vokabeln.………………………………………………….
Kannst du ihm helfen?……………………………………………………….
Ich biete ihm eine Tasse Tee an.……………………………………………………………….
Heute Nachmittag fahren wir nach Prag.……………………………………………….
Weißt du es?………………………………………………………….
Das passiert nur einmal.…………………………………………………………………….
 
13. Doplňte sloveso „müssen“ v přítomném čase:
Helga………………..viel üben.
Kinder, ihr………………..gut aufpassen.
Wann………………..du zu Hause sein?
Man………………..regelmäßig essen.
 
14. Přeložte pomocí budoucího času:
Budeme pracovat na zahradě.………………………………………………………
 
15. Přeložte větu do češtiny:
Wo werden hier die Schuhe repariert?……………………………………………
 
 16. Napište danou větu v préteritu!
 
 17. Napište danou větu v perfektu!
 
18. Zakroužkujte správný slovesný tvar:
Sag mir, was du………………..? 
a)      lest
b)      liest
c)      las
d)      lese
 
Warum ……………….. er das Obst nicht?
a)      wascht
b)      wuscht
c)      wuschst
d)      wusch

 
Ukázky z ruského jazyka
 
 
- Po přečtení textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N);
(úloha dichotomická)
В московском метрополитене
Московское метро перевозит пассажиров уже более 50 лет. Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Длина первой линии от Сокольников до Парка культуры составляла только девять километров. Ежедневно по 12 линиям метрополитена пропускается почти 10 тысяч поездов.
Метро работает с 6 часов утра до часа ночи, интервалы составляют в часы пик 50 секунд, в ночное время 5 минут. За день метро перевозит более 9 миллионов человек. Обеспечению безопасности на Московском метрополитене уделяется особое внимание, вагоны метрополитена оснащаются камерами видеонаблюдения.
В метро будьте внимательны друг к другу, оказывайте помощь инвалидам и пожилым людям при входе и сходе с эскалатора. Не торопитесь, стойте справа, не оставляйте детей без присмотра, держите их за руку.
 
Tvrzení 1 – 6 pravdivá (P), nepravdivá (N)
                                                                                                            P               N        
1. Московское метро было открыто в 1917 г      
2. В Москве имеется 12 линий метрополитена. 
3. Метро работает с 5 часов утра. 
4. Безопасности не уделяется внимание.
5. Вагоны оснащаются камерами.
6. Не держите детей за руку.         
 
- Přečtěte si větu a napište správnou variantu velkým tiskacím písmem (A, B, C nebo D) do rámečku na okraji řádku – gramatická část
                       
7. Коробка с книгами лежала под .......
А) кроватей              В) кроватьей             С) кроватью                         D) кроватию 
                                  
8. Мальчики из нашего класса ......... в ансамбле.
А) танцевают           В) танцувают           С) танцують                         D) танцуют                                      
- Přečtěte si větu a napište správnou variantu velkým tiskacím písmem (A, B, C nebo D) do rámečku na okraji řádku – lexikální část
 
 
9. У меня не было времени........... книгу.
А) узнать                   В) проверить             С) прочитать             D) порвать
                                                                      
10. Этот вкусный салат был приготовлен из ........огурцов.                                               
А) вялых                   В) свежих                 С) старых                 D) испорченных
 
Přijímací test z ruského jazyka (C) – dálkové studium – INTERNET
 
11. Мы пошли туда с учител……….      
12. Положи побольше ………………….. (овощи) в суп.         
13. Она поехала к своей доч…………   
14. Он сказал, чтобы я пришел в ………………..(передняя).  
15. Мы живем около больш……………. сада.   
16. Она нас познакомила со своим ………………(муж).         
17. Это я купила для ……………………..(товарищи). 
18. В этом городе пять …………………….(музей).      
19. Мы будем отдыхать в …… ……… ……(санаторий).        
20. На берегу озера было много ………………….(дача).         
 
 
- Přečtěte si větu a napište správnou variantu velkým tiskacím písmem (A, B, C nebo D) do rámečku na okraji řádku.
Одной из важнейших …….(21) охраны окружающей среды является экологическое просвещение. Воспитание любви к природе, бережного отношения к ней,…….(22) начинать со школьного и даже дошкольного возраста, поэтому основы …….(23) включаются в школьные программы.
 
А) тайн                                 В) загадок            С) проблем           D) задач
 
 
А) рекомендуется       В) не надо                  С) необходимо    D) запрещено
 
 
А) экологии                В) биологии         С) географии       D) страноведения
 
 
Doplňte správné tvary slovesa v přítomném čase!  
24. Они ……………….. (строить) ещё один дом.         
25. Я ……………….. (вставать) в шесть часов.
26. Сегодня мы …………… (поехать) к озеру.   
27. Ты ……………….. (надеть) новое платье?    
28. Я ……………….. (заниматься) русским языком.     
29. Я ……………….. (есть) пять раз в день.        
 
Doplňte správné tvary slovesa v minulém čase!
30. Он не ……………….. (мочь) это сделать.     
31. Друг ……………….. (заниматься) иностранными языками.         
 
Doplňte správný tvar slovesa v rozkazovacím způsobu!
32. Таня, ……………….. (написать) ему письмо!          
 
Doplňte správný tvar!
33. Они ходили часто по ……………….. (магазины).   
34. Это не зависит от …………… (она).