Předměty/ moduly patřící pod danou komisi

04.04.2011 - 00:00
Vyšší odborná škola
Rozvoj matematických představ (RMP), Rozvoj matematické gramotnosti (RMG), Zdravotní nauky (ZDN), Výchova k ochraně zdraví (VOZ), Didaktika poznání přírody a společnosti (DPZ), Informační a komunikační technologie (IKT), Didaktika digitální gramotnosti (DDG), Seminář absolventských prací (SAP) a volitelné moduly Deskové hry (DEH), Ekologické praktikum (EKP), Formální příprava absolventské práce (FAP), Mediální výchova (MEV), Rekreační matematika (RMA)
 
Střední škola
Matematika s metodikou (MTM), Matematika (MAT), Matematika volitelná (MAV), Seminář matematiky (SMA), Matematika nepovinná (MAN), Metodika matematických představ (MMP), IKT (Informační a komunikační technologie), Výpočetní technika (VPT), Informatika a výpočetní technika (IVT), Informatika a výpočetní technika volitelná (IVV), Chemie (CHE), Fyzika (FYZ), Biologie a hygiena (BIH), Biologie (BIO), Biologie, ekologie a hygiena(BEH), Zeměpis (ZEM)
 
 
Vyšší odborná škola
Rozvoj matematických představ (RMP) - Modul směřuje k rozvoji matematické (pre)gramotnosti v prostředí předškolních a školských zařízení, nabízí vhodné aktivity, hry a metodické materiály včetně odborné literatury pro rozvoj matematických představ. Učí využití základní pedagogické diagnostiky v oblasti počátečního matematického vzdělávání. (RMP - zaměření speciální pedagogika a předškolní pedagogika)
Rozvoj matematické gramotnosti (RMG) - Cílem modulu je osvojit si základní metodické poznatky a dovednosti pro rozvíjení matematických představ, zejména orientace dětí v prostoru a vytváření jejich číselných představ. Rozvoj matematické gramotnosti prostřednictvím vhodných aktivit a her, zaměřených na děti školního věku, dospělé a seniory. (RMG - zaměření pedagogika volného času)
Zdravotní nauky (ZDN) - Cílem modulu je získat základní orientaci v teorii zdravotních nauk s důrazem na prevenci nemocí a zdravý životní styl a rozvíjení pozitivního postoje k vlastnímu zdraví.
Výchova k ochraně zdraví (VOZ) - Získat základní orientaci v ochraně člověka v krizových situacích s důrazem na ochranu zdraví, bezpečnost a první pomoc.
Didaktika poznání přírody a společnosti (DPZ) - Cílem modulu je vybavit studenty základními poznatky a dovednostmi pro realizaci a transformaci poznatků z oblasti přírodních a společenských věd do každodenního programu předškolních nebo volnočasových zařízení.
Informační a komunikační technologie (IKT) - Získat vědomosti a dovednosti nutné pro práci s výpočetní technikou, s kancelářskými programy a moderními technologiemi. Důraz je kladen na využití v pedagogické praxi.
Didaktika digitální gramotnosti (DDG) - Rozvinout a prohloubit vědomosti a dovednosti potřebné pro práci s programy a počítačovými periferiemi využívanými ve výchovně vzdělávací činnosti s dětmi předškolního, školního věku, dospělými a jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami

 
Střední škola
Matematika s metodikou (MTM) - Předmět se vyučuje v oboru "Pedagogika volného času", jeho náplň odpovídá rozsahu standardů pro SOŠ při hodinové dotaci 8 hod. V rámci předmětu se žáci seznamují se zásadami rozvoje matematických představ v MŠ, ŠD a při aktivitách ve volném čase.  
 
 
Matematika (MAT) - Předmět se vyučuje v oboru "Pedagogické lyceum" a "Předškolní a mimoškolní pedagogika" a náplň odpovídá standardům pro SOŠ při hodinové dotaci 10 hod.
 
Metodika matematických představ (MMP) - Cílem je seznámit s metodami rozvíjení matematických představ s ohledem na specifické zvláštnosti konkrétního výchovného či vzdělávacího zařízení a na věkové zvláštnosti svěřených jedinců. Vede k pochopení problémů dětí školního věku v matematické oblasti, učí jim předcházet. Usiluje o získání základní orientace v oblasti rekreační matematiky a jejím uplatnění při práci se svěřenými jedinci.
 
Matematika volitelná (MAV) - Cílem je připravit žáky na maturitní zkoušku z matematiky, upevnit a rozvinout jejich matematické schopnosti. Předmět je zařazen do 3. a 4. ročníku v celkové hodinové dotaci 4 hod.
 
Seminář matematiky(SMA) - Předmět je zařazen do 4. ročníku v obou oborech střední školy a jeho cílem je prohloubit a upevnit matematické schopnosti žáků tak, aby byli připraveni především na studium učitelství I. stupně ZŠ Cílem předmětu je upevnit základní matematické dovednosti a matematickou gramotnost (prostorové myšlení, kritické, logické a kvantitativní myšlení).
 
Matematika nepovinná (MAN) - Cílem je naučit žáky pracovat v týmu, který je zároveň organizátorem korespondenčního semináře "Matýsek", určeného pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ. Studující získají praktické dovednosti a zkušenosti i při přímé práci s talentovanými dětmi ve věku 9 - 11 let, což je velmi dobrá zkušenost pro jejich další pedagogickou praxi a pedagogické povolání.
 
Výpočetní technika (VPT) - Cílem je uvedení do problematiky informačních technologií. Základní ovládání Internetu, programů Microsoft Office a operačních systémů.
 
 
 
Informatika a výpočetní technika (IVT) - Cílem je prohloubení ovládání programů Microsoft Office, operačních systémů a seznámení s databázovými programy, grafickými programy.
 
Informatika a výpočetní technika volitelná (IVV) - Cílem je příprava na maturitu z informatiky. Prohloubení znalostí ovládání grafických programů, seznámení se s počítačovými sítěmi a tvorba internetových stránek.
 
Chemie (CHE) - Cílem předmětu je sjednotit a upevnit základní znalosti z oboru chemie. V zaměření "Pedagogické lyceum" se učí předmět v rozsahu 3 hodin týdně a v zaměření "Pedagogika volného času v rozsahu 2 hodin týdně.
 
Fyzika (FYZ) - Cílem předmětu je upevnit základní znalosti z oboru Fyzika. V zaměření "Pedagogické lyceum" se předmět učí v hodinové dotaci 4 hodiny a v zaměření "Pedagogika volného času" 2 hodiny.
 
Biologie a hygiena (BIH) - Prohlubuje znalosti o přírodě, člověku, vztazích mezi organismy navzájem s větším důrazem na hygienu.
 
Biologie (BIO) - Prohlubuje poznatky o přírodě (mikroorganismy, živočichové, rostliny, houby), člověku, vztazích mezi organismy navzájem a genetice s využitím znalostí v praxi (poznávání přírodnin,…)
 
Zeměpis (ZEM) - Rozšiřuje znalosti žáků o geografických regionech naší Země a dovednosti v práci s mapou.