26.09.12Předměty/moduly patřící pod danou komisi
Vyšší odborná škola
Výtvarná výchova (VYV), Metodika výtvarné výchovy (MVV), Základy kresby a malby (ZKM), Základy modelování a výtvarného konstruování (ZMK), Dějiny umění (DEU), Malba (MAL), Kresba a grafika (KRG), Výtvarné práce v materiálu (VPM), Modelování a výtvarné konstruování (MVK), Výtvarná fotografie (VFT)
 
Střední škola
Výtvarná výchova s metodikou (VVM), Výtvarná výchova volitelná (VVV), Výtvarná výchova - specializace (VVS), Výtvarné práce v materiálu (VPM), Výtvarné umění a činnosti (VUČ)

Vyšší odborná škola
Výtvarná výchova (VYV) - Vytváří dovednost osvojit si základní druhy výtvarných činností a technik. Nabízí základní orientaci v dějinách umění a výtvarné terminologii.
 
Metodika výtvarné výchovy (MVV) - Vytváří didakticko metodické dovednosti potřebné pro vedení výtvarných činností dětí, mládeže a dospělých v jejich volném čase.
 
Základy kresby a malby (ZKM) - Směřuje k vyjadřování se malířskými a kresebnými prostředky s přihlédnutím k potřebám dětí předškolního věku.
 
Základy modelování a výtvarného konstruování (ZMK) - Rozvíjí prostorovou představivost a cit pro tvarovou harmonii v souladu s užitým materiálem, se zaměřením na využití v praxi s dětmi předškolního věku.
 
Dějiny umění (DEU) - Absolvent dovede vnímat, prožívat a hodnotit výtvarné umění na základě odborných poznatků z dějin výtvarného umění a využívat je v pedagogické praxi.
 
Malba (MAL) - Vytváří dovednost vyjadřovat se malířskými prostředky a dospět od spontánního projevu až k záměrné výtvarné tvorbě a tuto dovednost aplikovat ve své pedagogické praxi.
 
Kresba a grafika (KRG) - Vytváří dovednost vyjadřovat se kresebně a graficky na základě získaných dovedností a vědomostí a schopnost své poznatky aplikovat do odborné praxe.
 
Výtvarné práce v materiálu (VPM) - Vytváří dovednost výtvarného vyjadřování s vybraným materiálem při respektování jeho přirozených vlastností a schopnost využít získané dovednosti při vlastní pedagogické činnosti.
 
Modelování a výtvarné konstruování (MVK) - Rozvíjí prostorovou představivost a haptické cítění, které se uplatňuje v souladu s použitým materiálem a dovednost užít je ve vlastní pedagogické praxi.
 
Výtvarná fotografie (VFT) - Seznamuje s procesem tvorby fotografie, jejími výtvarnými možnostmi a využitím v pedagogické praxi.


Střední škola
Výtvarná výchova s metodikou (VVM) - Směřuje k osvojení  základních výtvarných činností, teorie a vybraných kapitol z dějin umění. Zaměřuje se na metodiku výtvarné výchovy.

Výtvarná výchova volitelná (VVV) - Navazuje na předmět výtvarná výchova s metodikou. Rozvíjí tvořivé myšlení a praktické dovednosti, prohlubuje znalosti z dějin umění a teorie umění. Absolvent má být schopen odborně vést výtvarné činnosti dětí a dospělých.

Výtvarné umění a činnosti (VUČ) - Nabízí praktické osvojení základních výtvarných technik, vytváří obecný přehled o historických i současných výtvarných tendencích v umění.

Výtvarná výchova - specializace (VVS) - Vytváří schopnost odborně se orientovat v oblasti teorie a dějin výtvarné kultury, tvořivě se projevovat a reagovat na podněty a trendy ve výtvarné tvorbě současnosti.

Výtvarné práce v materiálu (VPM) - Vytváří dovednost výtvarného vyjadřování s vybraným materiálem při respektování jeho přirozených vlastností a schopnost využít získané dovednosti při vlastní pedagogické činnosti.
Zpět
© 2015, vospspgs.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css validní
českyenglishdeutschMapa

Vyšší odborná škola pedagogická a střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22, škola je zařazena do systému přidružených škol UNESCO